Voorwaarden

Dienstenovereenkomst tussen François-Xavier Pâque, SFXtranslated, hierna de leverancier genoemd.

Artikel 1 — Verplichtingen van de leverancier>

1.1 — Verplichtingen van de leverancier
De leverancier verbindt zich ertoe de dienst zo goed mogelijk af te leveren, waarbij hij al zijn competenties en expertise benut en alles doet om de volledige tevredenheid van de klant te waarborgen. De leverancier moet de klant op de hoogte houden over de staat van vordering van de diensten en de klant op de hoogte stellen van elke moeilijkheid waar de leverancier op zou kunnen stuiten bij het voldoen aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst.

1.2 — Juridische status
De leverancier verbindt zich ertoe de klant te informeren over zijn morele, juridische en fiscale toestand. De klant behoudt zich het recht voor om het bewijs te verlangen dat de leverancier voldoet aan de regels van alle betrokken overheidsinstanties. De klant bevestigt dat hij voldoet aan de arbeidswetgeving.

Artikel 2 — Verplichtingen van de Klant

2.1 – De Klant verbindt zich ertoe:
a. ervoor te zorgen dat de leverancier tijdig de inlichtingen en documenten ontvangt welke nodig zijn voor de goede uitvoering van de diensten.
b. te betalen voor de diensten overeenkomstig Artikel 5 van deze overeenkomst.
c. de leverancier op de hoogte te stellen in geval van een gerechtelijke sanering of liquidatie, door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, teneinde de leverancier in staat te stellen zijn schuldvorderingen tijdig te laten inschrijven bij de bevoegde autoriteit.

2.2 – Annulering
De klant kan een verkoop annuleren, indien de klant de leverancier schriftelijk heeft verzocht de goederen of diensten zo snel mogelijk af te leveren vanwege een noodgeval of een uitzonderlijke situatie, en/of indien de leverancier te goeder trouw reeds een aanzienlijk deel van het contract heeft uitgevoerd voordat de klant hem van de annulering op de hoogte stelt.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheden

De klant moet een contactpersoon van de leverancier benoemen.
De leverancier benoemt François-Xavier Pâque als de persoon die belast is met de uitvoering van de diensten.

Artikel 4 — Termijnen

De diensten zullen worden geleverd binnen de gestelde termijnen, zoals overeengekomen tussen de klant en de leverancier.

Artikel 5 – Betaaltermijnen

a. De klant moet de facturen bij ontvangst betalen, volgens de met de leverancier overeengekomen wijze.
b. Indien de betaling niet wordt voldaan vóór de vervaldatum:
b'. Behoudt de leverancier zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten.
b''. Zal aan de klant een vertragingsrente van 9 % per jaar in rekening worden gebracht, die loopt vanaf de datum waarop de factuur is uitgegeven. Het minimumbedrag is 50,00 €.
b'''. Indien de Klant weigert binnen 30 dagen na de vervaldatum de betaling te voldoen, kan de leverancier de overeenkomst van rechtswege ontbinden.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

De leverancier verbindt zich ertoe alle inlichtingen die hij ontvangt tijdens het verrichten van de diensten met betrekking tot het zakenleven, de organisatie en het personeel van de klant vertrouwelijk te houden. De leverancier verbindt zich ertoe deze vertrouwelijke gegevens niet te onthullen aan derden tenzij met voorafgaande toestemming van de klant en zich te houden aan deze geheimhoudingsclausule, tenzij en totdat de klant deze informatie zelf aan derden heeft vrijgegeven.

Artikel 7 – Toepasselijk recht

De geldigheid, uitvoering, uitleg en ontbinding van deze Overeenkomst zullen worden uitgelegd in overeenstemming met de Belgische wet en hierdoor worden bepaald. De partijen verbinden zich ertoe dat zij met alle mogelijke middelen proberen te komen tot een minnelijke regeling van elk geschil dat voortkomt uit de uitvoering, uitleg of ontbinding van deze Overeenkomst. Indien het niet mogelijk is tot een minnelijke regeling te komen, zal het geschil voor het handelstribunaal van Luik (België) worden gebracht.